Showing posts with label ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠠᠢᠮᠠᠭ. Show all posts
Showing posts with label ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠠᠢᠮᠠᠭ. Show all posts

2020-08-03

ᠣᠭᠣᠨᠣᠰ ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠᠭᠠᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠰᠠᠢᠲ᠄ http://mongolhel.org

2019-01-01

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ

ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ, ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠠᠢᠮᠠᠭ, ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ, ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ, ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠥᠢᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ, ᠰᠢᠯᠢ ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ, ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠠᠢᠮᠠᠭ, ᠵᠣᠣ ᠤᠳᠠ 
ᠠᠢᠮᠠᠭ, ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠠᠢᠮᠠᠭ