2019-01-01

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ, ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠠᠢᠮᠠᠭ, ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ, ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ, ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠥᠢᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ, ᠰᠢᠯᠢ ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ, ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠠᠢᠮᠠᠭ, ᠵᠣᠣ ᠤᠳᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ, ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠠᠢᠮᠠᠭ